วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บทที่ 3 การปฐมพยาบาล

                                     การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้น ควรทำการปฐมพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังเกิดเหตุโดยอาจทำได้ในทันที หรือระหว่างการนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรืออาการบาดเจ็บนั้นๆ ก่อนที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาล

บทที่ 2 อาหารในแต่ละช่วงวัยของชีวิต

           
              อาหารในแต่ละช่วงวัยของชีวิต 

อาหารในแต่ละช่วงวัยของชีวิต  ( Diet throughout life )
การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย อย่างไรก็ดีความต้องการอาหารในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน เช่น วัยเด็กต้องการพลังงานสูงเพื่อการเจริญเติบโต เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายต้องมีการควบคุมน้ำหนักเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง บทความนี้ได้ให้แนวทางในการเลือกอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยสูงอายุ


รายวิชา สุขศึกษาพละศึกษา ป. 4

                       

                     การเจริญเติบโตของร่างกาย


ความสูงของร่างกายคนเรา  จะเพิ่มขึ้นอย่างพอเหมาะกับน้ำหนักตัวเรา  เด็กผู้หญิงจะมีส่วนสูงเต็มที่เมื่อมีอายุระหว่าง  14 – 15 ปี หลังจากนั้นก็จะสูงเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ส่วยเด็กผู้ชายส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นที่เมื่ออายุระหว่าง 17 – 18 ปี หลังจากนั้นส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
บทที่ 3 สำนวนสุภาษิตไทย

                                  สำนวนสุภาษิตไทย
             
     สุภาษิต หมายถึง คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนอง สำนวนโวหาร หรือคำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสั่งสอนและสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ คนไทยเรามักหยิบยกคำสุภาษิตมาเป็นตัวอย่างในการอบรมสั่งสอนลูกหลานหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า หรือบางครั้งใช้แสดงเปรียบเทียบประกอบการสนทนา


บทที่ 2 ทักษะการสอนอ่านภาษาไทย

ทักษะการสอนอ่านภาษาไทย
             
                 การอ่านเป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษาที่จำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไม่มีวันสิ้นสุดสามารถฝึกได้เรื่อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการอ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และความบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ ดังคำกล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษที่ว่า “การอ่านทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ป. 5


ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
 
      1.  ความหมายของการสื่อสาร
      2. ความสำคัญของการสื่อสาร
      3.  องค์ประกอบของการ สื่อสาร
      4.  หลักในการสื่อสาร
      5.  วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
      6. ปัจจัยที่ช่วยให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จ
      7. อุปสรรคในการสื่อสารวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิชาหลัก การประถมศึกษา


วิชาหลัก สาขาประถมศึกษา
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ความเป็นครู
3. หลักภาษาไทย
4. โครงงานเพื่อการเรียนรู้
5. วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครู
6. คณิตศาสตร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา
7. พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
8. เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้
9. ภาษาไทยสำหรับครู
10. ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับครู
11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
12. ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา
13. นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
14. งานเกษตรสำหรับครูระดับประถมศึกษา